class

Redoviti program


Redoviti program za djecu predškolske dobi od navršene 1 godine života do polaska u školu u Dječjem vrtiću Girice temeljen je na propisima, pravilnicima i zakonima koji reguliraju ovu oblast - Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08 i 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014) te ostalih važećih pravilnika i zakona.

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Program našeg vrtića temeljen je na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji je usmjeren na dijete, sukonstruktivističkom i integrativnom pristupu. Uvažavajući djecu, njihove potrebe i interese oblikovati će se interaktivni proces učenja, slobodnog izbora sadržaja, metoda, oblika, zadaća za ostvarivanje programskih ciljeva.

Uz odgojno-obrazovne zadaće ostvarivati će se i zadaće njege zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece uvažavanjem njihovih potreba, mogućnosti i razvojnih sposobnosti.

Cilj našeg redovitog programa je:
• osigurati cjelovit razvoj i odgoj djece u dobi od 1 godine do polaska u školu, razvijati i usvajati znanja, vještine, vrijednosti i stavove, te kompetencije koje djecu osposobljavaju za uključivanje u život.
• poticati cjeloviti razvoj djeteta, podupirati tjelesni, jezični, spoznajni, socijalni i emocionalni razvoj djece boravkom djece u zajednici s drugima kroz igru, učenje, istraživanje.
• oblikovati što optimalnijep i kvalitetnije uvjete (prostorne, zdravstvene, organizacijske), postupke učenja i istraživanja, stručno usavršavanje i kvalitetnu suradnju sa roditeljima i ostalim čimbenicima u Dječjem vrtiću Girice. Program je namijenjen djeci ranog i predškolskog uzrasta, a odvija se kao: • cjelodnevni 9,5 satni program za djecu od 1 do 3 godine
• poludnevni 5 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu
• poludnevni 6 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu
• cjelodnevni 9,5 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu

Programe provode suvremeno educirani i stručni djelatnici: odgojitelji, psiholog i logoped.

Redoviti program počinje s radom u 6,30 i traje do 16,00 sati.